Parish Church Hl. Nikolaus

Parish Church Hl. Nikolaus

The parish church of St. Nicholas marks the center of Innerbraz