Parish Church Hl. Nikolaus

Parish Church Hl. Nikolaus

Parish church in Innerbraz.